Όροι συναλλαγής και διεθνείς συμβάσεις

Συναλλασσόμαστε μόνο με τους γενικούς όρους διαμεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων: